Notice: Undefined index: lg in /home/fmlviv/public_html/sleng3.php on line 7
Фондовий магазин - Словник основних термінів ринку цінних паперів
<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: title in <b>/home/fmlviv/public_html/inc/top_m.php</b> on line <b>3</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: title in <b>/home/fmlviv/public_html/inc/top_m.php</b> on line <b>4</b><br />
Партнери    Семінари    Тарифи    Контакти нові!     
     

   Фондовий Магазин
   Куди вкласти гроші?
   Що ми пропонуємо
   Купівля та продаж акцій
   Cтати інвестором
   Про нас
   Закони
   Новини
   Словник фондового сленгу
   Соц. відповідальність
 
фондовый магазин фондовый магазин
Online-консультація:
Online-консультация - ICQ: 349146649349146649
Online-консультация - ICQ: 276960462276960462
Cпівпраця з:
     Приватними Підприємцями
     Управляючими компаніями
     Торгівцями ЦП
     Адміністраторами НПФ
консультаційні центри ФМ
консультаційні центри ФМ Львів Чернігів Чернівці Франківськ Харків Хмельницький Луганськ Рівне Суми Запоріжжя Донецьк Одеса
Львів, Тернопіль, Запоріжжя, Луганськ, Рівне, І.Франківськ, Чернівці, Чернігів, Донецьк, Одеса Дніпропетровськ , Ужгород
 
Рафтинг у Карпатах
Чудовий активний відпочинок з Центром рафтингу: рафтинг у Карпатах, сплави по Дністру, корпоративний відпочинок
    Загальна сума 19934903.77 грн.
    Укладено договорів 557
    Продано Цінних Паперів 4137056
  
  

Словник основних термінів ринку цінних паперів

Опціон, відкритий інтерес (open interest) – кількість опціонних контрактів у певний період часу, що не були виконані, бо за ними не настала дата виконання.
Опціон, справжня ціна (intrinsic value) – різниця між обумовленою ціною виконання опціону за певними цінними паперами та їх сучасною ринковою вартістю.
Опціон непокритий (naked option) – опціон, під який продавець опціону не має забезпечення (покриття) у вигляді якого-небудь фінансового інструмента. Непокриті опціони мають і великий ризик, і великі потенційні прибутки.
Опціон, позиція за опціоном – позиція, у якій знаходяться учасники опціонного контракту. Власник (покупець) опціону знаходиться у довгій позиції (long position), бо має право вибору використання чи невикористання опціону, а продавець – у короткій позиції (short position), бо не має подібного права.
Опціон покритий (covered option) – позиція за опціоном, що закривається шляхом укладення еквівалентного за обсягом і протилежного за дією опціонного контракту чи придбанням обумовлених у ньому цінних паперів.
Опціон, термін дії (expiration date) – термін, у межах якого власник американського опціону (american option) або після завершеня якого власник європейського опціону (european option) може здійснити свої права. Опціон, ціна реалізації (exercise price, strike price) – ціна, за якою власник опціону може придбати або продати акції (цінні папери), обумовлені в ньому.
Пасиви (liabilities) – усі матеріальні претензії до корпорації: рахунки, що підлягають оплаті; зарплата; дивіденди, оголошені до сплати; заборгованість з виплати податків; різного роду зобов’язання та банківські позички.
Платоспроможність (ability to pay) – спроможність компанії задовольнити вимоги з оплати рахунків кредиторів та виплати процентів власникам облігацій.
Пластикова картка – предметний носій інформації в платіжних системах, системах аутентифікації тощо. Розміри пластикових карток: 85,6 мм * 53,98 мм * 0,76 мм. Використовуються магнітні, чіп- та смарт-картки. Платоспроможний банк – банк, активи якого перевищують пасиви.
Податок на цінні папери (issue tax) – податок на емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів, а також податок на біржові й позабіржові угоди з цінними паперами.
Подіум (podium) – місце у залі фондової біржі, призначене для офіційних оголошень адміністрації.
Покриття купівлею (short covering) – придбання цінних паперів з метою повернення раніше взятих у борг цінних паперів.
Портфель цінних паперів (portfolio of securities) – набір цінних паперів, що забезпечує задовільні для інвестора “якісні” характеристики фінансових інструментів, які до нього входять. Критеріями “якості” цінних паперів є їх прибутковість, ліквідність, надійність та рівень ризику.
Право голосу (voting right) – право власника звичайних акцій брати участь у прийнятті рішень на зборах акціонерів компанії-емiтента.
Право на контроль (right to the inspection) – право, що надається акціонерам компанії щодо перевірки її фінансово-господарської діяльності.
Право переважного придбання нових акцій (рreemptive right) – право, що надає акціонерам можливість купувати акції нового випуску до їх пропозиції іншим особам.
Представницький бюлетень (proxy ballot) – документ, що розсилається акціонерам, які до зборів затверджують їх порядок денний.
Премія (premium) – ціна, за якою може продаватися акція чи облігація понад її ринковий курс. Щодо опціонів, то це ціна, яку сплачує покупець опціону його продавцеві (writer).
Прибутковість (yield) – один із основних показників якості цінних паперів; відношення дивідендів, що сплачуються, до вартості цінного паперу; виражається у процентах.
Придатні документи (eligible papers) – вексель та інші розрахункові кошти, придатні для обліку в центральних банках. Повинні відповідати критерію придатності (acceptability), тобто бути виданими, акцептованими або індосованими надійними з фінансової точки зору сторонами.
Принципал (principal) – особа, накази якої виконує брокер при здійсненні торгівлі цінними паперами.
Проспект емiсiї (prospectus) – документ, що містить повну, правдиву і чітку інформацію про компанію-емiтента, її фінансовий стан та цінні папери, що емітуються.
Процент (interest) – сума коштів, яка сплачується емітентом облігацій їх покупцеві у вигляді винагороди за одержаний таким чином кредит.
Процент накопичений (accrued interest) – процент, нарахований на облігацію з часу виплати за нею останніх процентів. Покупець облігації виплачує її вартість та цей процент. Пункт (point) – одиниця виміру кількісних змін курсу цінних паперів, валюти та індексів. Робочий період (working period) – період, що характеризує тривалість торговельної сесії фондової біржі, під час якого можливе здійснення біржової торгівлі цінними паперами.
Розміщення закрите (closed subscription) – продаж цінних паперів обмеженому колу інвесторів і/або в обмеженому обсязі.
Розміщення відкрите (open subscription) – продаж цінних паперів серед необмеженого кола потенційних інвесторів, при цьому загальна вартість цінних паперів, що емітуються, також не обмежується.
Розподіл первинний (offering) – продаж цінних паперів на первинному фондовому ринку, тобто засновникам і першим акціонерам компаній.
Розподіл вторинний (secondary distribution) – перепродаж цінних паперів компанії після того, як вони вже були продані. Повторний розподіл відбувається на фондовій біржі чи позабіржовому ринку.
Розрахунок при угоді з цінними паперами (settlement) – остаточний розрахунок за угодою між клієнтом та його брокером.
Рейдер, агресивний інвестор (raider) – особа, яка намагається придбати контрольний пакет акцій компанії для встановлення свого керівництва, а також особа, яка намагається продати акції компанії з наміром викупити їх за нижчою ціною.
Рейтинг брокеров форекс (forex brokers ranking) – рейтинг компаній, які надають клієнтам доступ до валютного позабіржового ринку Forex.
Рейтинг цінних паперів (rating) – рівень порівняльної оцінки, який встановлюється незалежними фірмами і характеризує “якість” цінних паперів.
Ремітент (remitter) – особа, на користь якої виписаний переказний вексель, перший векселеутримувач.
Рендит (rendit) – відносний показник прибутковості цінних паперів. Розраховується як відношення виплаченого дивіденду до поточного курсу акції (у процентах).
Рефондування, рефінансування (refunding, refinancing) – заміна одних облігацій іншими, із більш низьким процентом чи зміненим терміном погашення.
Ризик (risk) – кількісно визначений розмір потенційних фінансових збитків. При перевищенні певного рівня виникає ступінь ризику, при якому інвестор не бажає брати його на себе (risk aversion). Ризик інвестиційний (investment risk) – можливість того, що прибуток від інвестиції може виявитися меншим заздалегідь розрахованого інвестором.
Ризик процентний (interest rate risk) – ризик, який приймає власник облігації. Полягає в тому, що в разі можливого перевищення загального рівня процентних ставок над рівнем, встановленим за наявними у нього облігаціями, він втрачає частину прибутку, яку у протилежному випадку міг би отримати.
Ризик фінансовий (financial risk) – ризик того, що розмір залучених коштів перевищить максимально допустимий рівень, і тим самим виникне загроза недоодержання акціонерами компанії дивідендів.
Ринок (market) – механізм формування і руху репродукційних зв’язків, що базуються на товарно-грошових відносинах та конкуренції економічно самостійних суб’єктів господарювання; сукупність актів купівлi-продажу.
Ринок активний (active market) – ринок цінних паперів із зростаючим і вже досить великим обсягом угод. Ринок валютний (currency market) – система стійких економічних та організаційних відносин за операціями купівлi-продажу іноземних валют та платіжних документів в іноземних валютах. Ринок позабіржовий (over the counter securities turnover) – торгівля цінними паперами через банки, інвестиційні компанії та посередницькі фірми, поза фондовою біржею.
Ринок другий (second market) – ринок, процес торгівлі на якому здійснюють члени фондової біржі, але з цінними паперами, які не пройшли біржовий лiстинг.
Ринок грошовий (money market) – ринок цінних паперів із терміном погашення до 1 року. Основні товари на даному ринку – казначейські білети (векселі) уряду та інші короткострокові цінні папери.
Ринок перший (first market) – фондова біржа, на якій здійснюються угоди із зареєстрованими (котируваними) на ній фондовими цінностями. Таку торгівлю здійснюють, як правило, члени біржі.
Ринок вільний і відкритий (free and open market) – ринок, на якому попит і пропозиція знаходять свій вираз у ціноутворенні, на відміну від контрольованого ринку, на якому попит, пропозиція і ціна можуть чим-небудь (ким-небудь) регулюватися.
Ринок позичкових капіталів (loan market) – ринок, об’єктом угод на якому виступає грошовий капітал, що надається у позику. На ньому концентруються попит і пропозиція на капітал. Ринок позичкових капіталів включає грошовий ринок, який обслуговує, головним чином, рух основного капіталу. Останній поділяється на іпотечний (ринок нерухомості) і фінансовий (ринок цінних паперів).
Ринок третій (third market) – позабіржовий ринок, процес торгівлі на якому здійснюється цінними паперами, які пройшли лiстинг на фондовій біржі, але здійснюють її не члени біржі. Ринок четвертий (fourth market) – ринок цінних паперів, на якому інституціональні інвестори укладають угоди з цінними паперами через комп’ютерну біржу, без посередників. Ринок цінних паперів (securities market) – частина ринку позичкових капіталів, на якому здійснюється купівля-продаж цінних паперів і перехід коштів від інвесторів до емітентів.
Свої (swapping) – продаж і купівля схожих цінних паперів. Обидві операції здійснюються майже одночасно з метою відбивання збитку, необхідного для зменшення суми податку.
Угода (transaction) – перехід цінних паперів від однієї особи до іншої.
Угода наявна (cash sale) – угода на фондовій біржі, при якій постачання цінних паперів повинно відбуватися у день здійснення угоди.
Угода термінова (forward transaction) з цінними паперами – угода, при якій постачання цінних паперів повинно відбуватися після закінчення певного терміну.
Сертифікат (certificate) – цінний папір, що є свідоцтвом володіння зазначеної у ньому особи певним числом акцій товариства. На сертифікаті акції необхідно відображати мінімальні відомості про емітента, що називаються реквізитами (requisites).
Спекуляція (speculation) – торгівля цінними паперами з метою одержання прибутку на різниці їх курсів.
Фахівець (specialist) – учасник торгівлі цінними паперами, що веде торгівлю їх певним видом.
Сплiт (split) – поділ раніше емітованих акцій компанії на більшу кількість. Мета – зменшення номінальної вартості однієї акції та збільшення її біржового курсу.
Спред (spread) – різниця між ціною покупки та ціною продажу фондового інструмента.
Стеллаж (straddle) – вид термінової угоди з премією, за якою платник премії набуває права самостійного визначення свого положення в угоді, тобто, коли настане час, оголосити себе покупцем чи продавцем, причому він зобов'язаний або купити у свого контрагента-одержувача премії папери за вищим курсом, або продати їх йому за нижчим курсом, зафіксованим в угоді. Ці курси називаються точками стеллажа.
Телеграфна система (ticker) – система повідомлення учасникам біржової торгівлі інформації про останні курси цінних паперів та обсяг біржових угод.
Технічне дослідження (technical research) – аналіз ринку цінних паперів, що ґрунтується на вивченні попиту і пропозиції, при якому вивчаються рух цін, обсяг торгівлі та інші фактори, що впливають на стан ринку, з метою визначення майбутнього попиту і пропозиції.
Трейлери (traders) – індивідуальні брокери, які здійснюють торгівлю цінними паперами за власний рахунок з метою одержання прибутку.
Трансферт (transfert) – зміна власника цінних паперів, що повинна відображатися відповідним записом у реєстрі акціонерів.
Тратта (draft) – письмовий наказ кредитора (трассанта – drawer) боржникові (трассату – drawee) сплатити певну суму третій особі.
Усереднення ціни в доларах (dollar cost averaging) – система придбання цінних паперів через регулярні інтервали часу на заздалегідь визначену суму доларів.
Засновницький прибуток (promotional profit) – прибуток, який одержують засновники акціонерного товариства у вигляді різниці між сумою, одержаною від реалізації акцій, та реальним капіталом, вкладеним у підприємство. Фіксовані відрахування (fixed charges) – фіксовані відрахування компанії (наприклад, виплата процентів за облігаціями), які компанія повинна робити незалежно від того, чи отримала вона прибуток.
Фінансове боргове зобов’язання (financial paper) – короткострокове недокументоване боргове зобов’язання (вексель), видане фінансовою компанією. Кошти, одержані від продажу таких зобов’язань, використовуються на кредитування комерційних компаній для вкладання капіталу у товарні запаси і погашення поточної заборгованості. Фінансові результати, паперовий прибуток чи збиток (paper profit, loss) – до моменту реалізації цінних паперів є чисто бухгалтерськими термінами. Коли приходить дата реалізації, можуть вимірятися в доларах. Фондова біржа (stock exchange) – організація, винятковим предметом діяльності якої є забезпечення необхідних умов нормального обернення цінних паперів, визначення їх ринкових цін і розповсюдження інформації про них, підтримка високого рівня професіоналізму учасників ринку цінних паперів.
Ф’ючерс (futures) – контракт, за яким інвестор, який укладає його, бере на себе зобов’язання після закінчення певного терміну продати своєму контрагенту (або купити у нього) певну кількість цінних паперів за обумовленою ціною. Хеджування (hedging) – страхування термінових угод від можливої зміни ціни при укладенні угоди на тривалий строк. Дане страхування здійснюється коштами фондового ринку. Суть хеджування полягає у купівлі (продажу) контрактів на строк на фондовій біржі одночасно з продажем (купівлею) реального товару з тим же терміном постачання і проведенням зворотної операції з настанням терміну фактичного постачання товару. Таким чином, розрізняються хеджування купівлею, хеджування продажем та більш складні види страхових операцій.
Холдингова компанія (holding company) – компанія, що володіє контрольним пакетом акцій в іншій компанії.
Ціна відкриття (opening price) – вартість цінного паперу на момент відкриття біржі, тобто на початок біржової сесії. Вартість цінного паперу на момент закриття біржі називається ціною закриття (closing price).
Ціна покупця, ціна продавця (bid and asked) – визначення курсу цінного паперу. Також часто використовується термін “котирування” (quotation).
Ціна покупця (bid) – найвища ціна, за яку який-небудь покупець бажає придбати цінні папери на певний момент часу. Ціна продавця (asked) – найнижча ціна, за яку у той же момент часу який-небудь продавець згоден віддати свої цінні папери. Шляхом зіставлення обсягу попиту і пропозиції цінних паперів за даними цінами визначається їх ринкова вартість.
Ціна укладення угоди (actual price) – ціна, на яку погодились сторони при укладанні угоди.
Цінні папери (securities) – грошові документи, які посвідчують майнове право чи відношення займу власника документа щодо його емітента. Можуть існувати у формі уособлених документів чи записів на рахунках.
Цінні папери без дивіденду (ex-dividend) – покупець цінних паперів “без дивіденду” не має права на його одержання. Зазвичай до них відносяться акції, придбані пізніше ніж за 30 днів до офіційно оголошеної дати виплати дивідендів. Цінні папери без прав (ex-rights) – акції, які не дають права на придбання акцій наступних випусків із дисконтом, тобто за ціною, нижчою за ринкову. Цим правом володіють лише власники акцій ”із правом”.
Цінні папери більш високого порядку (senior securities) – облігації, власники яких при ліквідації компанії мають переважні права порівняно з акціонерами.
Цінні папери, блакитні корінці (blue chips) – цінні папери широко відомих компаній, що є лідерами у своїх галузях і виплачують високі дивіденди.
Цінні папери конвертовані (convertible securities) – акції і облігації компанії, що надають їх власнику можливість обміну на який-небудь інший вид цінних паперів тієї ж компанії за обумовленим курсом, який називається рівнем конверсії (rate of conversion).
Чиста зміна (net change) – зміна курсу цінних паперів від ціни закриття попереднього дня до ціни закриття даного дня. Вимірюється у процентах до вартості цінних паперів (зазвичай вказується зі знаком + чи –).
Член біржі (member of exchange) – її акціонер, який володіє місцем на біржі і має право укладати угоди від власного імені.

сторінка 1, сторінка 2
  
  
    Фондовий Магазин ™
Створення сайту