Notice: Undefined index: lg in /home/u13262/public_html/fm.lviv.ua/sleng.php on line 7
Фондовий магазин - Словник основних термінів ринку цінних паперів
<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: title in <b>/home/u13262/public_html/fm.lviv.ua/inc/top_m.php</b> on line <b>3</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: title in <b>/home/u13262/public_html/fm.lviv.ua/inc/top_m.php</b> on line <b>4</b><br />
Партнери    Семінари    Тарифи    Контакти нові!     
     

   Фондовий Магазин
   Куди вкласти гроші?
   Що ми пропонуємо
   Купівля та продаж акцій
   Cтати інвестором
   Про нас
   Закони
   Новини
   Словник фондового сленгу
   Соц. відповідальність
 
фондовый магазин фондовый магазин
Online-консультація:
Online-консультация - ICQ: 349146649349146649
Online-консультация - ICQ: 276960462276960462
Cпівпраця з:
     Приватними Підприємцями
     Управляючими компаніями
     Торгівцями ЦП
     Адміністраторами НПФ
консультаційні центри ФМ
консультаційні центри ФМ Львів Чернігів Чернівці Франківськ Харків Хмельницький Луганськ Рівне Суми Запоріжжя Донецьк Одеса
Львів, Тернопіль, Запоріжжя, Луганськ, Рівне, І.Франківськ, Чернівці, Чернігів, Донецьк, Одеса Дніпропетровськ , Ужгород
 
Рафтинг у Карпатах
Чудовий активний відпочинок з Центром рафтингу: рафтинг у Карпатах, сплави по Дністру, корпоративний відпочинок
    Загальна сума 19934903.77 грн.
    Укладено договорів 557
    Продано Цінних Паперів 4137056
  
  

Словник основних термінів ринку цінних паперів

Аваль (aval) – письмове фінансове поручительство, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власника обігового кредитно-грошового документа.
Авізо – письмове повідомлення клієнта (переважно про зміни у розрахункових операціях), яке містить номер, дату і характер виконаної операції, суму та номер рахунка, дані про платника, одержувача тощо.
Ажіо (agio) – відхилення ринкового курсу цінних паперів від їх номіналу в бік підвищення. Визначається в процентах до номіналу. Протилежним до ажіо є дизажіо, тобто відхилення курсу в бік зменшення.
Акредитив (letter of credit) – документ, що емітується комерційним банком і свідчить, що останній бере на себе зобов’язання про сплату векселів. Особа, від імені якої банк виписує акредитив, називається апликантом або заявником (applicant).
Активи (assets) – матеріальні засоби, кошти й цінні папери компанії. До активів належить і репутація компанії (goodwill), а також дебіторська заборгованість (боргові зобов’язання сторонніх організацій) компанії.
Акцепт – згода на оплату або гарантування оплати грошових і товарних документів; згода на укладання угоди на запропонованих умовах.
Акцептант (acceptor) – особа, що підписує вексель (тратту) і цим бере на себе зобов’язання сплатити за ним, коли настане час.
Акціонер (stockholder, stockowner) – власник звичайних чи привілейованих акцій, що має відповідні права відносно компанії-емітента цих акцій.
Акціонерне товариство (joint stock company) – організаційно-правова форма підприємства, яке за своїми зобов’язаннями відповідає тільки тим майном, яке йому належить. У такому товаристві ведеться реєстр акціонерів (journal), які є його співвласниками.
Акціонерний капітал (stock capital) – капітал компанії, що утворився шляхом емісії звичайних і привілейованих акцій.
Акція (share) – цінний папір, який дає його власнику право на одержання дивідендів, а також право голосу на зборах акціонерів.
Акція безкоштовна (bonus stock) – вид цінних паперів, які розподіляються між наявними акціонерами на безкоштовній основі, як правило, пропорційно до кількості раніше одержаних акцій.
Акція копійчана (грошова) (penny stock) – ненадійні цінні папери, що мають низьку оцінку та котируються на позабіржовому ринку.
Акція іменна (nominal, registered share) – її власником є особа, ім’я якої, по-перше, вказано в акції і, по-друге, занесено до реєстру акціонерів.
Акція кумулятивна привілейована (cumulative preferred share) – вид привілейованих акцій, власники яких можуть одержати дивіденди, накопичені за декілька років, потягом яких корпорація їх не сплачувала. При цьому вони будуть сплачені до одержання дивідендів власниками звичайних акцій. Привілейовані акції називаються некумулятивними привілейованими акціями (noncumulative preferred shares), якщо дивіденди, не одержані за ними, втрачаються назавжди.
Акція звичайна (ordinary, common share) – складають більшу частину акціонерного капіталу товариства. Їх власники мають право на одержання дивідендів, участь у загальних зборах та управлінні товариством. При ліквідації акціонерного товариства вони мають право одержати вкладені кошти за номінальною ціною, але тільки після задоволення інтересів власників облігацій і привілейованих акцій.
Акція обмежена (limited stock) – акція, що приносить звичайні дивіденди, але не дає права голосу або обмежує можливість його здійснення.
Акція привілейована (preferred share) – акція, що гарантує її власнику привілейоване право на одержання дивідендів, але не дає права голосу на зборах акціонерів (у випадку, якщо інше не передбачено у статуті компанії).
Акція пред’явника (bearer share) – акція, на якій не вказано ім’я власника. Права акціонера може здійснювати будь-який її пред’явник. До пред’явницьких можуть бути віднесені лише повністю сплачені акції.
Акція росту (growth stock) – звичайні акції компаній, курс яких швидко зростає і які діють у провідних галузях. Забезпечують швидкий зріст обсягу інвестованого капіталу, але зазвичай приносять низький дивіденд.
Акція засновницька (promoters stock, founders share) – акції, що розповсюджують серед засновників акціонерних компаній і дають їм деякі переважні права: можливість мати додаткову кількість голосів на зборах акціонерів; користуватися першочерговим правом на одержання акцій у випадку їх подальших емісій; відігравати головну роль у вирішенні всіх питань, пов’язаних із діяльністю акціонерних компаній.
Акцій контрольний пакет (working control) – для контролю за діяльністю потрібно володіти 51 % емітованих акцій, що голосують. На практиці для здійснення такого контролю можна мати і менший пакет акцій, так як у більшості корпорацій володіння акціями розпилено між окремими особами.
Алонж (allonge) – додатковий аркуш, що прикріплюється до векселя, на якому ставиться поручительська гарантія.
Альпарі (al pari) – відповідність біржового курсу валюти, цінних паперів і переказних векселів їх номінальній вартості.
Андерайтер (underwriter) – гарант розміщення випуску цінних паперів компанії. Комплекс заходів, які здійснюються андерайтером, мають назву андерайтинг.
Арбітражер (arbitrager) – юридична (фізична) особа, яка одержує прибуток від здійснення арбітражних операцій, що можуть виконуватися наступними методами: купівля-продаж цінних паперів однієї і тієї ж корпорації на різних фондових ринках; купівля-продаж цінних паперів, які взаємно конвертуються.
Асоційовані компанії (associated companies) – компанії, на політику яких інвестор може суттєво впливати шляхом придбання пакета з 20-30 % акцій компанії, що голосують.
Аудит (audit) – перевірка фінансової звітності компанії щодо достовірності інформації, яка до неї внесена, а також відповідності її нормам і вимогам діючого законодавства.
Аукціон (auction) – метод проведення торгівлі яким-небудь товаром, цінними паперами. Розрізняють наступні види аукціонів: англійський (підвищення), голландський (зниження), подвійний, закритий тендер. Базова валюта (base currency) – валюта, щодо якої у певній країні чи фінансовому центрі здійснюється котирування інших валют.
Бази даних (БД) – набір файлів, які разом із даними зберігають структуру і процедури їх обробки.
Баланс, балансовий звіт – головний інструмент для вивчення діяльності комерційного банку; визначає розміщення бухгалтерської інформації про стан справ банку, яка демонструє баланс між активами і пасивами та власним капіталом підприємства.
Банк-екваєр – банки, які не є власниками (емітентами) карток, і лише обслуговують за комісійні платежі за пред’явленими картками.
Банк-емітент – банк, що випускає картки власної системи чи міжнародні зі власним логотипом.
Банки-кореспонденти – банки, пов’язані системою міжбанківських депозитів.
Банківська холдинг-компанія – банківська корпорація, яка здійснює контроль за одним чи більше банком, володіючи пакетом його акцій.
Банкомат (англ. скороч. ATM) – автомат-касир, що здійснює видачу та розмін готівкових коштів за пред’явленою клієнтом електронною карткою.
Баннер (Banner) – прямокутник графічного зображення, найчастіше у форматі GIF (який дозволяє анімацію) чи JPG, для представлення рекламної інформації в тексті того чи іншого сайту. Баннеру приписується гіпертекстове посилання, яке спрацьовує при його активізації (як аналога кнопки). У 1999 р. ще не існувало стандарту для розмірів баннера, але у пік селах ними де-факто є: 468*60 (для максимального за розмірами), 120*240 (вертикальний), 393*72, 234*60, 125*125, 120*90 (кнопка № 1), 120*60 (кнопка № 2), 88*31 (мікрокнопка).
Балансова вартість акцій (book value) – вартість активів компанії, що припадає на одну звичайну акцію відповідно до наданої фінансової звітності. Як правило, надана вартість не пов’язана з курсом цінних паперів.
Бізнес еміграція(Бизнес иммиграция) – переезд на постоянное место жительства в другую страну по причине ведение в ней бизнеса. Например, Иммиграция в Латвию, на сайте www.shengen-ua.com, где можно подробно ознакомится с возможностью выехать заграницу.
Біржова сесія (regular tradind hours) – встановлений законодавством чи узвичаєними правилами час проведення торгів у залі фондової біржі.
Брокер (broker) – фінансовий посередник, що займається купівлею-продажем цінних паперів за рахунок та за дорученням клієнта на підставі договору комісії або доручення. Брокерські операції, що виконуються, називаються брокераж (brokerage). За їх виконання брокер справляє комісію (commission).
Брокер зареєстрований (registered competitive market maker) – учасник фінансової біржі, який здійснює торгівлю цінними паперами за власний рахунок і/або за рахунок своєї фірми та зобов’язаний при надходженні відповідної вимоги від керівництва біржі виконати певні дії з метою зміни курсу цінних паперів.
Брокер незалежний (independent broker) – учасник торгів на фондовій біржі, що виконує доручення інших брокерів, якщо ті у силу якихось обставин не можуть самостійно їх виконати.
Брокер торгового залу (floor broker) – брокер, що виконує доручення на купівлю і продаж цінних паперів у залі фондової біржі.
Брокерські кредити (brokers loans) – кошти, які брокери одержують в кредит від банків чи інших брокерів і використовують для придбання цінних паперів.
Бик (bull) – учасник ринку цінних паперів, який вживає певні заходи для підвищення курсу цінних паперів. З цією метою він спочатку здійснює купівлю паперу за більш низькою ціною, а потім продає за більш високою.
Варрант (warrant) – свідоцтво, що видається разом із цінними паперами і дає їх власнику право на додаткові пільги з огляду на закінчення певного строку.
Ведмідь (bear) – учасник ринку цінних паперів, що вживає певні заходи для зниження їх курсу. З цією метою він спочатку здійснює продаж цінних паперів за більш високою ціною, а потім викуповує її за більш низькою.
Вексель (bill) – цінний папір, що дає його власнику право на одержання певної суми грошей у встановлений термін. Випускається в обіг і приймається до сплати з урахуванням процентної ставки і терміну дії.
Вексель дисконт (discounting) – продаж чи переказ векселів (bill) за вартістю, нижчою від номіналу.
Вексель довгостроковий (long bill) – переказний вексель, термін погашення якого становить не менше тридцяти днів від дати подання. Однак на практиці цей термін використовується щодо векселів із терміном сплати до 60-90 днів.
Вексель домашній (house bill) – переказний вексель, що виставляється банком на власне відділення чи філію, розташовані за кордоном.
Вексель переказний (bill of exchange) – письмове боргове зобов’язання на певну суму у тій чи іншій валюті, що передбачає певний термін сплати. У випадку, якщо до такого векселя не додаються супровідні документи (транспортна накладна, коносамент та ін.), він має назву “чистий вексель” (clean bill). Вексель переказний, що використовується як розрахунковий документ при продажу чи купівлі конкретних товарів з кордоном, має назву “комерційний” (commercial bill).
Вексель на пред’явника (demand note, bill) – вексель, що повинен бути сплачений за першою вимогою кредитора. Власний капітал банку – активи банку мінус пасиви.
Гарант (guarantor) – поручитель; держава, установа або особа, яка дає у чомусь гарантію, а також гарантує сплату фіксованого дивіденду за привілейованими акціями або процентів за облігаціями.
Гроші – особливий товар, який виконує роль загального еквівалента товару та є загальним засобом обміну. Дата погашення (maturity date) – необхідність погашення облігацій і/або повернення боргів при настанні певного строку.
Дата реєстрації (record date) – дата, до якої власник акції повинен зареєструватися у реєстрі акціонерів у якості акціонера компанії для одержання проголошеного дивіденду і права голосу на зборах акціонерів.
Дебетовий баланс (debit balance) – на маржевому рахунку покупця так називається та частина товарів чи цінних паперів, яка була придбана за рахунок виданого брокером покупцю кредиту.
Делістинг (delisting) – відклик цінних паперів із фондової біржі. Здійснюється у випадках знецінення акцій, змін, що відбуваються у компанії-емітенті.
Депозитарій (Depositary Trust Company) – централізоване сховище цінних паперів різних видів, що дозволяє здійснювати торгівлю ними без їх фізичного переміщення за допомогою комп’ютерних систем і сертифікатів.
Депозити – цінні папери (акції, облігації), передані на зберігання в кредитні установи (банки); грошові суми, вкладені на зберігання у кредитні установи під певний процент.
Депозитний сертифікат (certificate of deposit) – свідоцтво банку-емітента про вклад коштів, яке засвідчує право вкладника чи його правонаступника на одержання після завершення встановленого терміну суми депозиту і процентів за ним.
Дивіденд (dividend) – частина чистого прибутку акціонерного товариства, що розподіляється між акціонерами пропорційно до кількості акцій, власниками яких вони є. Загальний розмір дивіденду визначається після вирахування з одержаного прибутку податків, відрахувань до фонду у розширення виробництва, поповнення страхових резервів, сплати процентів за облігаціями та ін. Розмір фіксованого дивіденду за привілейованими акціями встановлюється при їх видачі.
Дивіденд додатковий (extra-dividend) – дивіденд у вигляді цінних паперів або готівки, що сплачується компанією додатково до звичайного дивіденду.
Дивіденд пропущений (passed dividend) – неодержання дивіденду за акціями, що регулярно сплачується або запланований.
Дивіденди в аррiях (dividends in arrears) – дивіденди за кумулятивними привілейованими акціями, що були оголошені, але не сплачені протягом року від дня оголошення.
Дивідендне покриття (dividend cover) – число, що показує, у скільки разів прибуток компанії перевищує суму сплачених дивідендів.
Диверсифікація (diversification) – розподіл інвестицій між різними типами цінних паперів і компаніями, що належать до різних галузей виробництва.
Дилер (dealer) – учасник ринку цінних паперів, що торгує ними як за власний рахунок, так і за дорученням. Дисконт (discount) – різниця між ціною фінансового інструмента, відповідною до його номіналу, та реально сплаченою ціною, меншою за номінал.
Дисконтування – у загальному випадку – визначення суми вкладених коштів на певний час за умови, що в майбутньому вона дорівнюватиме заданому значенню.
Доставка у звичайний термін (regular way delivery) – доставка цінних паперів і коштів у термін, визначений законодавством.
Еквіваленти готівки (cash equivalents) – короткострокові високоліквідні активи, у тому числі цінні папери, які легко конвертуються у певні суми наявних коштів, а також предмети незначного ризику вартісних змін.
Емісія (issue) – випуск і продаж цінних паперів компанії першим інвесторам.
Емiсiя, стабiлiзація випуску цінних паперів (stabilizing the issue) – заходи щодо підтримки курсу емітованих паперів, спрямовані на підвищення зацікавленості у них інвесторів.
Емісійний синдикат (underwriter's syndicate) – група інвестиційних компаній, які об’єдналися з метою купівлі у емітента нових цінних паперів та пропозиції їх для перепродажу на фондовому ринку.
Синдикат може діяти за принципом “західного” чи ”східного” рахунка. При діях за принципом “західного” рахунка члени синдикату несуть окрему відповідальність у межах участі в емісійному синдикаті, виділеної їм частки випуску. При діях за принципом “східного” рахунка кожний член несе відповідальність не тільки за свою частку цінних паперів, які розповсюджуються, але й частку інших учасників цього синдикату.
Емісійна угода (underwriting agreement) – угода, яка укладається між емітентом та інвестиційною компанією, що виступає для емітента в якості андеррайтера.

сторінка 2, сторінка 3
  
  
    Фондовий Магазин ™
Створення сайту